myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com วัดโพธิ์ชัย http://adisakputthipong.myreadyweb.com/article/topic-65248.html <h2 dir="ltr" style="line-height:1.56;margin-top:17pt;margin-bottom:4pt;"><span id="docs-internal-guid-f041ef5d-cf13-a5ef-5aee-e82a9fb0fa6c"><span style="font-size: 17pt; font-family: Georgia; color: rgb(127, 96, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ประวัติ</span><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: rgb(127, 96, 0); vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">วัดโพธิ์ชัย</span></span></h2> <h2 dir="ltr" style="line-height:1.56;margin-top:17pt;margin-bottom:4pt;border-bottom:solid #a2a9b1 0.75pt;"><span id="docs-internal-guid-f041ef5d-cf13-a5ef-5aee-e82a9fb0fa6c"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;วัดโพธิ์ชัย เดิมเป็นวัดร้างตั้งอยู่บริเวณบ้านไผ่ มีชื่อเรียกกันว่า วัดผีผิว ไม่ปรากฏหลักฐานเมื่อแรกสร้าง แต่สันนิษฐานว่าเป็นพระอารามสำคัญของเวียงจันทน์มาแต่เดิม จนเมื่อท้าวสุวอธรรมา (บุญมา) อุปฮาดเมืองยโสธร ได้รับอวยยศขึ้นเป็น </span><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_(%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B2_%E0%B8%93_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2)" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">พระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา)</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> และได้มาสร้างเมืองหนองคายขึ้นที่บ้านไผ่ มีการอัญเชิญพระเสริมและพระใส พระพุทธรูปสำคัญของเวียงจันทน์ที่ยึดมาได้คราวปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ มาไว้ที่วัดหอก่องในปี พ.ศ. ๒๓๗๒ แต่ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณวัดหอก่องทำให้เกิดเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ต่อหน้าพระเสริม ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันของชาวเมืองและขุนนางข้าราชการไปต่างๆ นานา บ้างก็ว่าเป็นอาเพศบ้านเมืองจะทุกข์ร้อน บ้างก็ว่าเป็นลางบอกเหตุว่าพระเสริมต้องการเสด็จไปวัดอื่น บ้างก็ว่าวัดหอก่องเป็นวัดเล็กไม่เหมาะสมที่จะนำพระพุทธรูปที่พระมหากษัตริย์เวียงจันทน์ทรงสร้างมาประดิษฐานไว้ในที่แคบๆ เช่นนี้ เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนั้น พระปทุมเทวาภิบาล ผู้เป็นเจ้าเมืองและกรมการเมืองหนองคายจึงได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไร ในที่สุดก็มีมติว่าจะต้องหาสถานที่เพื่อสร้างเป็นวัดใหญ่ และอัญเชิญพระเสริมไปประดิษฐานอยู่ซึ่งสถานที่ดังกล่าวก็คือ วัดผีผิว</span></span></h2> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 6pt; margin-bottom: 6pt; text-indent: 28pt;"><span id="docs-internal-guid-f041ef5d-cf13-a5ef-5aee-e82a9fb0fa6c"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">วัดผีผิวเป็นวัดร้างที่มีความสำคัญมาแต่ครั้งอดีต ภายในประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ลาวโบราณที่งดงาม และไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ดังนั้น จึงมีมติในการบูรณะวัดผีผิวและเปลี่ยนนามใหม่เป็น วัดโพธิ์ชัย เมื่อกรมเมืองหนองคายมีมติดังกล่าวแล้ว พระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ผู้เป็นเจ้าเมืองก็ได้นำความเข้าปรึกษากับ ท่านญาครูหลักคำ ผู้เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่สุดของเมืองหนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๘๒ พระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) เจ้าเมืองหนองคาย จึงเป็นประธานฝ่ายฆราวาสโดยมีท่านญาคูหลักคำเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำการยกวัดโพธิ์ชัย คือการยกฐานะจากวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา พร้อมกับบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่เป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุและสามเณรขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๘๒ ดังปรากฏในพงศาวดารย่อเมืองเวียงจันทน์ว่า</span></span></p> <div dir="ltr" style="margin-left:0pt;"> <table style="border:none;border-collapse:collapse"> <colgroup> <col width="40" /> <col width="522" /> <col width="40" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:56pt"> <td style="vertical-align: top; padding: 8pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-f041ef5d-cf13-a5ef-5aee-e82a9fb0fa6c"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><img height="20" src="https://lh6.googleusercontent.com/UI0ePX4PapAF8efVk4mYV8lXX8PhKKmFHEL6ejFe3IRjWR8NtezxO6sY_4qLTd0Tev45TszRcJmbdzefOUa2N8zKuBMdhYpVKt6NU169RYYK1bO3GmJmz2ZZoFvVFoIzUcysV3tj" style="border: none; transform: rotate(0.00rad); -webkit-transform: rotate(0.00rad);" width="27" /></span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 5pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:5pt;margin-bottom:5pt;margin-left: 21pt;margin-right: 21pt;text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-f041ef5d-cf13-a5ef-5aee-e82a9fb0fa6c"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">...ศักราชได้ ๒๐๑ ปีกัดไค้ เจ้าเมืองหนองคาย (ยก) วัดโพไซย เดือน ๓ </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><img height="257" src="https://lh4.googleusercontent.com/UqkAhjgI_eN_KXp_nSgAypSUvPC3S-z2YyBZwMe_yMZkpFte1PnZBxQOVjOHz73kb6BmQRAV1KkFHfMOgwd27ECXYpRgLtIq9nfPYhOtT9mHyMVnZumRPfLSxKudB6FxvpSbfe4e" style="border: none; transform: rotate(0.00rad); -webkit-transform: rotate(0.00rad);" width="300" /></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">แรม ๔ ค่ำ วันเสาร์แล&hellip;</span></span></p> </td> <td style="vertical-align: bottom; padding: 8pt;"> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-f041ef5d-cf13-a5ef-5aee-e82a9fb0fa6c"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><img height="20" src="https://lh5.googleusercontent.com/wrzGA2i9vtmXfTQ7CsSjdJJDFb3rM7Y0WN-8UttfArIg6t31vQcL76YdESMM5JENTVoVujypmRBZRJvKguIP0ihYEACu2QQp4r3tHgaTAzPHcstaaraJgXlpADskAro2pu2sRdrJ" style="border: none; transform: rotate(0.00rad); -webkit-transform: rotate(0.00rad);" width="27" /></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 6pt; margin-bottom: 6pt; text-indent: 28pt;"><span id="docs-internal-guid-f041ef5d-cf13-a5ef-5aee-e82a9fb0fa6c"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">เมื่อทำการบูรณะและยกวัดเสร็จแล้ว พระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ได้นิมนต์ท่านญาคูหลักคำมาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย และได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระเสริมจากวัดหอก่องมาประดิษฐานที่สิม (พระอุโบสถ) วัดโพธิ์ชัย แต่นั้นมาวัดโพธิ์ชัยก็กลายมาเป็นวัดหลวงประจำเมืองหนองคาย เนื่องจากเจ้าเมืองเป็นผู้สร้างหรือบูรณะขึ้น อนึ่ง ภายหลังจากประกอบพิธียกวัดโพธิ์ชัยและอัญเชิญพระเสิมมาประดิษฐานยังวัดโพธิ์ชัยแล้ว ถัดจากนั้นมาอีก ๑๓ วัน คือ วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๓๘๒ ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญคือเกิดสุริยุปราคาขึ้น</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 6pt; margin-bottom: 6pt; text-indent: 28pt;"><span id="docs-internal-guid-f041ef5d-cf13-a5ef-5aee-e82a9fb0fa6c"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">หลัง พ.ศ. ๒๓๘๒ เป็นต้นมา พระเสิมและ</span><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%AA" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">พระใส</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ก็ได้รับการเคารพบูชาจากชาวเมืองหนองคายรวมถึงขุนนางข้าราชการจากกรุงเทพมหานครที่ได้เดินทางมาราชการที่เมืองหนองคายเป็นนิจ สมัยนั้นวัดโพธิ์ชัยมีท่านญาคูหลักคำเป็นเจ้าอาวาสก็ดำเนินการปกครองและพัฒนาวัดตามสมควร โดยได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากท่านเจ้าเมืองคือพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ทำให้วัดได้รับความเจริญมาตามลำดับ [2] ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระ ราชประสงค์จะได้พระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อมาประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดบวรสถานมงคลหรือวัดพระแก้ววังหน้าที่ทรงให้สร้างขึ้นที่บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล และได้ทรงทราบว่ามีพระพุทธรูปล้านช้างที่</span><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> ทรงมีพระรับสั่งให้อัญเชิญมาตั้งตั้งครั้งสงครามปราบกบฎเวียงจันทน์แต่ยังคงค้างอยู่ที่เมืองหนองคาย ในปีพ.ศ. ๒๓๙๙ พระองค์ทรงมีพระบวราชโองการให้ขุนวรราชธานี และเจ้าเหม็น (โอรส</span><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">เจ้าอนุวงศ์</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">)เป็นข้าหลวงขึ้นมาอัญเชิญพระเสริมจากเมืองหนองคายไปกรุงเทพฯ ดังปรากฏในพงศาวดารย่อฯ ความตอนหนึ่งว่า 'เดือน ๓ ขึ้น ๙ ค่ำ มื้อเต่าเส็ด ขุนวรธานีแลเจ้าเหม็น เปนข้าหลวงมาเอาพระเสิม ยกจากเมืองหนองคายไปไทยก็ปีนั้น'</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 6pt; margin-bottom: 6pt; text-indent: 28pt;"><span id="docs-internal-guid-f041ef5d-cf13-a5ef-5aee-e82a9fb0fa6c"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">และเมื่อขุนวรธานีและเจ้าเหม็น เป็นข้าหลวงอัญเชิญพระเสริมจากวัดโพธิ์ชัยลงไปยังกรุงเทพฯ ขุนวรธานีจะอัญเชิญพระใสไปพร้อมกับพระเสริมด้วย แต่เกิดปาฏิหาริย์ โดยพราหมณ์ผู้อัญเชิญนั้นไม่สามารถขับเกวียนนำพระใสไปได้ แม้จะใช้กำลังคนหรืออ้อนวอนอย่างไรก็ตาม จนในที่สุดเกวียนได้หักลง เมื่อหาเกวียนใหม่มาแทนก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้อีก จึงปรึกษาตกลงกันว่าให้อัญเชิญพระใสมาไว้ที่วัดโพธิ์ชัยแทนพระเสริม ดังนั้นหลวงพ่อพระใสจึงประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัยจนถึงปัจจุบัน</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 6pt; margin-bottom: 6pt; text-indent: 28pt;"><span id="docs-internal-guid-f041ef5d-cf13-a5ef-5aee-e82a9fb0fa6c"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">วัดโพธิ์ชัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก</span><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> เสด็จเป็นองค์ประธาน ยกช่อฟ้าพระ</span><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">อุโบสถ</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">วัดโพธิ์ชัย </span><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">พ.ศ. 2522</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> ได้รับพระราชทาน</span><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">วิสุงคามสีมา</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2523" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">พ.ศ. 2523</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> ประกอบพิธี</span><a href="https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2&amp;action=edit&amp;redlink=1" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ผูกพัทธสีมา</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2524" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">พ.ศ. 2524</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> ยกฐานะขึ้นเป็น </span><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; text-decoration-line: underline; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">พระอารามหลวง</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ชั้นตรี ชนิดสามัญ</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 6pt; margin-bottom: 6pt; text-indent: 28pt; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-f041ef5d-cf13-a5ef-5aee-e82a9fb0fa6c"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;ปัจจุบันมี พระธรรมมงคล</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 255); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">https://www.youtube.com/watch?v=2pTxmAx_EqM</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">รังษี (คำ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;บ่อ อรุโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เป็นเจ้าอาวาส</span></span></p> <div>&nbsp;</div> Fri, 11 Aug 2017 09:16:00 +0700